Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zoekdeboer

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen Zoekdeboer en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 totstandkoming, wijziging en annulering opdracht

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat u via Zoekdeboer het aanmeldformulier ingevuld heeft. Wij werken met verschillende vermeldingen. Indien u kiest voor basis vermelding gaat u geen betalingsverplichting aan. De overige vermelding wel en u ontvangt hiervoor een factuur. Wij gaan namelijk meteen voor u aan de slag.

2.2 Zoekdeboer is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina’s en of de advertenties.

2.3 Zoekdeboer bepaald zelf hoe lang een gratis vermelding weergegeven wordt.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Betaling geschiedt binnen 7 dagen netto na factuurdatum, door middel van overboeking op het IBAN nummer.

3.2 Een opdrachtgever is na overschrijding van de betaaltermijn terstond, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en vanaf dat moment is de opdrachtgever rente verschuldigd.

3.3 Indien er geen prijsafspraken vastgelegd zijn, gelden de prijzen van dat moment.

3.4 Zoekdeboer behoudt zich het recht voor deelneming aan haar internetproducten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

Artikel 4 Duur overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, met ingang van de datum op het inschrijfformulier. Contract loopt niet automatisch door.

Artikel 5 Copyright

Het is verboden om foto’s en/of teksten te gebruiken die op de website van Zoekdeboer en op social media gebruikt zijn. Na een lidmaatschap van minimaal 2 jaar mag een boerderij de unieke content die geschreven is door Zoekdeboer ook zelf gebruiken. Wilt u eerder de teksten gebruiken dan zal dit in overeenstemming en tegen vergoeding gedaan kunnen worden.